Mag. Manfred Humer, MSc.

Tel. +43 699 161 844 50

manfredhumer@gmx.net